Professors Miloš Ković and Milo Lompar Lecture at St. Stevan Dečanski Church in Leland, Chicago

Milos Kovic (Sabac, 1969) is a Serbian historian, doctor of historical sciences and assistant professor at the Faculty of Philosophy, University of Belgrade. His research areas are International Relations (late 18th - early 20th century), History of Political Ideas (late 18th - early 20th century).

Milo Lompar graduated from the Faculty of Philology in Belgrade, (Group for Yugoslav Literatures and General Literature). He obtained his doctorate at the same faculty with a thesis on the Historical, Poetic and Literary Heritage of the Eighteenth and Nineteenth Centuries in the late works of Milos Crnjanski before a committee composed of Academician Nikola Milosevic, prof. dr. Jovan Deretić and prof. dr. Novica Petkovic. At the Faculty of Philology in Belgrade he is a professor of the subjects of Serbian literature of the 18th and 19th centuries and the Cultural History of Serbs. He was the General Manager of Policy a.d. in the period 2005–2006. years.

Професори Милош Ковић и Мило Ломпар предавање у цркви Свети Стеван Дечански на Леланду у Чикагу

Милош Ковић (Шабац, 1969) је српски историчар, доктор историјских наука и доцент на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Области његових истраживања су Међународни односи (крај 18 - почетак 20. века), Историја политичких идеја (крај 18 - почетак 20. века).

Мило Ломпар је дипломирао на Филолошком факултету у Београду, (Група за југословенске књижевности и Општу књижевност). Докторирао је на истом факултету тезом о Историјском, поетичком и књижевном наслеђу XVIII и XIX века у позним делима Милоша Црњанског пред комисијом коју су чинили академик Никола Милошевић, проф. др. Јован Деретић и проф. др. Новица Петковић. На Филолошком факултету у Београду професор је предмета Српска књижевност XVIII и XIX века и Културна историја Срба. Био је генерални директор Политике а.д. у периоду 2005–2006. године.


Orthodox radio

© 2020 St.Stevan of Decani Serbian Orthodox Church. All Rights Reserved.

3543 W Leland Ave Chicago, IL 60625

Phone 773 539 0818

Phone 773 588 9194